ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk bestemd voor het verlenen van diensten die u afneemt bij de vennootschap onder firma Club Mama. Indien u producten en/of diensten aanschaft op de website www.clubmama.nl zijn daarop de algemene voorwaarden van Club Mama van toepassing.

1. Definities

1.1 Club Mama: Club Mama (KvK nummer 81768532) is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd aan de Nijverheidsweg 18s, 3534 AM, te Utrecht

1.2 Deelnemer: de persoon die gebruik maakt van de (online) diensten en/of programma’s van Club Mama.

 

1.3 Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst tussen Club Mama en Deelnemer, al dan niet via een deelnemersovereenkomst.

1.4 Diensten: door Club Mama te leveren diensten/ werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) online en live cursussen, workshops en coaching werkzaamheden op het gebied van Pre- & postnataal trainen, leefstijl, voeding en vitaliteit en toegang tot de online omgeving en community van Club Mama.

 

1.5 Programma’s: door Club Mama te leveren programma’s zoals (maar niet gelimiteerd tot) online en live cursussen op het gebied van Pre- & postnataal trainen, leefstijl, voeding en vitaliteit.

 

1.6 Online omgeving: Het online platform en bijbehorende apps waar Club Mama haar programma’s en online community op aanbiedt.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, diensten, coaching trajecten en lidmaatschappen (hierna te noemen: “Overeenkomsten”), waaronder tevens begrepen aanvullende overeenkomsten en vervolg-overeenkomsten, die de Deelnemer/ Opdrachtgever (hierna: “Deelnemer”) verstrekt aan Club Mama. Onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden vallen ook al degenen werkzaam van Club Mama en de door Club Mama ingeschakelde derden.

 

2.2 Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan worden de onderhavige algemene voorwaarden op elektronische wijze aan Deelnemer beschikbaar gesteld (op dusdanige wijze dat de voorwaarden door Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen).

 

2.3 Club Mama is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Club Mama zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Deelnemer toezenden.

 

2.4 Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Club Mama schriftelijk aan Deelnemer zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

 

2.5 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of (rechtsgeldig) vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen Club Mama en Deelnemer in overleg treden om de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) benadert/ benaderen.

3.  Totstandkoming van de overeenkomst en de Deelnemersovereenkomst

 

3.1 Indien een aanbod op de website of andersoortig promotiemateriaal van Club Mama een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt zulks nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.

 

3.2 Aanbiedingen van Club Mama bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Club Mama, binden Club Mama niet.

 

3.3 Een overeenkomst tussen Club Mama en Deelnemer komt eerst tot stand nadat een opdracht (en/of lidmaatschapsverzoek) schriftelijk (per e-mail) zijdens Club Mama is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of iDeal betalingsbewijs), dan wel nadat Club Mama feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen c.q. de Deelnemer gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten zoals Online coaching, de Club Mama Online omgeving of een andere dienst van Club Mama, dan wel indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Club Mama en Deelnemer.

 

3.4 Deelnemer staat er voor in dat de informatie die door hem/haar wordt verschaft juist is en verklaart uitdrukkelijk 18 jaar of ouder te zijn en verklaart uitdrukkelijk in volledige goede gezondheid te verkeren. Club Mama verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de Deelnemer jonger is dan 18 jaar, eindigt de Overeenkomst per direct.

 

3.5 Het gezond zijn van Deelnemer is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de door Club Mama aangeboden diensten. Indien de door Deelnemer verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt Club Mama zich het recht voor de Deelnemersovereenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden zonder dat enige restitutieverplichting zijdens Club Mama ontstaat aangaande reeds voldane lidmaatschapsgelden.

4.  Verhouding Club Mama en Deelnemer

4.1 Club Mama zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. Op Club Mama rust bij het uitvoeren en/of aanbieden van haar of namens haar aangeboden en/of uitgevoerde diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat Club Mama niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.

 

4.2 Club Mama biedt slechts diensten aan welke zijn gericht op het assisteren van Deelnemers in zijn/ haar poging de leefstijl te verbeteren, fitter en/of vitaler te worden. Club Mama is geen medische organisatie en/of instelling en pretendeert zulks evenmin te zijn en is derhalve niet bevoegd en in staat Deelnemer op enigerlei wijze van medisch advies te voorzien. Ter verkrijging van medisch advies zal Deelnemer zich te allen tijde moeten wenden tot een erkend medicus.

5.  Gebruik Club Mama diensten

5.1 Club Mama draagt zorg voor beschikbaarheid van de online platform en toegang tot de Club Mama community.

5.2 Club Mama isniet aansprakelijkheid voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van onder andere (maar niet gelimiteerd tot) storingen op het internet, storingen bij providers of bij leveranciers van systemen en/of applicaties waarop de diensten van Club Mama zijn gebouwd. Het voorgaande geldt in het bijzonder bij het gebruik van de Club Mama applicatie (APP).

 

5.3 Het is Deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan toegangsgegevens, video’s, e-boeken, templates, schema’s of andere vormen van informatie die door Club Mama beschikbaar wordt gesteld aan derden te verstrekken, te vermenigvuldigen of door derden te laten gebruiken. Het gebruik van de APP en het online platform komt enkel aan die Deelnemer toe die met Club Mama een overeenkomst is aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden. Het delen van gebruikersnamen en/of wachtwoorden is derhalve eveneens uitdrukkelijk verboden.

 

5.4 Indien Deelnemer hetgeen hiervoor onder 5.3 is opgenomen overtreedt, is Club Mama gerechtigd de toegang van Deelnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Club Mama om alle schade die zij (of door haar ingeschakelde derden) als gevolg van de overtreding lijdt te vergoeden.

 

5.5 Club Mama is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online trainingsmogelijkheden en/of de Club Mama-app (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de online omgeving.

 

5.6 Het tijdelijk niet of verminderd beschikbaar zijn van de online omgeving geeft deelnemer geen recht op enige terugbetaling van de overeengekomen kosten van de online diensten van Club Mama, noch het recht op enige schadevergoeding.

 

5.7 Club Mama is niet verplicht om de informatie op haar website of haar online diensten (waaronder de Club Mama online omgeving) up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de Club Mama Online omgeving of de website (of andere communicatiemiddelen) van Club Mama.

5.8 Wanneer de deelnemers zich misdraagt binnen de online community van Club Mama willen wij gerechtigd zijn om deze persoon te verwijden en de toegang te ontzien zonder restitutie.

6.  Herroepingsrecht

6.1 Bij programma’s op locatie heeft de Deelnemer het recht om binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zijn of haar deelname kosteloos te annuleren. Deze termijn gaat in op de dag nadat de overeenkomst is aangegaan. Indien Deelnemer op dat moment reeds gebruik heeft gemaakt van de diensten van Club Mama is Deelnemer enkel gehouden tot betaling van een pro rata bedrag over de dagen dat zij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Club Mama.

 

6.2 Gezien de aard van de online programma’s, die na aanschaf direct worden geleverd is het niet mogelijk om je te beroepen op de bedenktijd van 14 dagen. Door aanschaf online programma’s van Club Mama doe je afstand van je herroepingsrecht.

 

6.3 Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover Club Mama met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen. Dit geldt voor de online programma’s van Club Mama.

 

6.4 Deelnemer dient (indien hij of zij gebruik wenst te maken van voormeld herroepingsrecht) via het e-mail adres van Club Mama aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn/ haar herroepingsrecht.

6.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Deelnemer.

 

6.6 Zo snel mogelijk na ontvangst van een herroeping van Deelnemer, zendt Club Mama een e-mail met daarin opgenomen een ontvangstbevestiging van de door Deelnemer ingeroepen herroeping.

 

6.7 Club Mama draagt er zorg voor dat restitutie van de reeds voldane abonnementsgelden (met inachtneming van hetgeen is bepaald onder artikel 6.1 van de onderhavige voorwaarden) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de herroeping wordt uitgevoerd.

7.  Aansprakelijkheid

7.1 De diensten en producten van Club Mama zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn. Club Mama is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op Club Mama rust slechts een inspanningsverplichting.

 

7.2 Deelnemer maakt op eigen risico gebruik van de (online)diensten en programma’s van Club Mama. Club Mama sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Club Mama verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Club Mama.

 

7.3 Club Mama is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

7.4 Deelnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de online producten of diensten van Club Mama.

7.5 De gegevens op de website van Club Mama dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts, verloskundige, fysiotherapeut, gynaecoloog, Psycholoog of Psychiater of anders medisch advies.

 

7.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:

 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst

 • Uitstralende pijn op de borst

 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm

 • Hartkloppingen

 • Kortademigheid

 • Diabetes

 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten

 • Epilepsie

 • Bloedarmoede

 • Goed- of kwaadaardige gezwellen

 • Zwangerschap met medische indicatie
   

7.7 Club Mama aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatie, via het internet geleverde en/of binnengehaalde informatie, en/of gebruikt van de online trainingsmogelijkheden, waaronder de Club Mama online omgeving.

 

7.8 Adviezen worden door Club Mama naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt op basis van de door Deelnemer verstrekte informatie. Club Mama aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

8.     Prijzen en betaling 

8.1 De door Club Mama vermelde prijzen worden steeds vermeld inclusief btw.

 

8.2 Betaling van de abonnementsgelden dient steeds (vooraf) te geschieden via iDeal.

8.3 Indien niet via IDEAL wordt betaald, dient te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur. Hierbij geldt dat Deelnemer eerst van de Club Mama diensten gebruik zal kunnen maken wanneer de door hem/ haar verschuldigde bedragen zijn voldaan.

 

8.4 Na de hiervoor onder 8.3 genoemde vervaldatum is Deelnemer in verzuim en is hij/ zij aan Club Mama over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achtwege blijft, kan aan Deelnemer toegang tot de Club Mama diensten worden ontzegd (opgeschort), dit zonder dat Club Mama op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden. Bovendien is Club Mama in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 

8.5 Alle kosten (buitengerechtelijke kosten inbegrepen) die samenhangen met de incasso van door Deelnemer verschuldigde gelden, komen volledig voor rekening van Deelnemer. In een dergelijk geval zal Club Mama aansluiten bij de in de Wet Normering Incassokosten genoemde tarieven.

8.6 Club Mama heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Deelnemer worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

 

9. Duur van de deelnemersovereenkomst

9.1 De overeenkomst geldt voor de duur van het programma of dienst waarvoor deze wordt afgesloten. Bij aankoop van de dienst of product staat de duur duidelijk vermeld.

9.2 Bij programma’s of diensten voor een bepaalde termijn vindt geen automatische verlenging van de overeenkomst plaats en wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Vanaf dat moment heeft Deelnemer geen toegang meer tot de online diensten van Club Mama en zijn/ haar gegevens in online omgeving.

9.3 In het geval van langdurige ziekte en/of zwangerschap van de Deelnemer kan, na onderling overleg en na overlegging van een doktersverklaring of een ander deugdelijk bewijsmiddel, de Overeenkomst tijdelijk (doch uiterlijk 9 maanden) éénmalig worden opgeschort, mits Club Mama hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

10. Intellectueel eigendomsrecht

 

10.1 Club Mama behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op het online platform en website www.clubmama.nl aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club Mama of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

10.2 Modellen, technieken, instrumenten, toegangsgegevens, video’s, templates, e-boeken en werkboeken of enige andere vorm van informatie die is ontwikkeld en/ of gebruikt door Club Mama is/zijn blijven eigendom van Club Mama.

 

10.3 Club Mama behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

10.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, trainingsprogramma’s recepten en andere digitale tools berusten uitsluitend bij Club Mama en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club Mama noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.

10.5 Club Mama behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Geheimhouding

11.1  Club Mama is gehouden tot geheimhouding van al datgene dat haar in het kader van de Deelnemersovereenkomst omtrent Deelnemer bekend is geworden.

11.2 Club Mama zal conform de huidige wet en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de Club Mama diensten, die vrijwillig door Deelnemer zijn verstrekt of waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend, verwerken.

12. AVG en vernietiging persoonsgegevens

12.1 Club Mama verwerkt de (persoons)gegevens van de Deelnemer conform de AVG en verwijst hierbij naar haar privacyverklaring, die te allen tijde te raadplegen is via www.clubmama.nl. Club Mama behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigingen.

 

13. Klachten

13.1 Een Deelnemer kan een klacht met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst bij Club Mama indienen. De klacht kan schriftelijk dan wel per e-mail naar: teamclubmama@gmail.com worden ingediend, dan wel via het contactformulier op de website www.clubmama.nl

 

13.2 Club Mama beantwoordt een klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst.

 

13.3 Indien Club Mama verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht deelt zij dat aan de Deelnemer mede.

14. Overig

14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en).

 

14.2 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze Algemene Voorwaarden prevaleert, en is bindend, de Nederlandstalige versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

14.3 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Club Mama en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 Gerechtelijke procedures die naar aanleiding van geschillen uit hoofde van c.q. voortvloeiend uit deze overeenkomst van opdracht tussen partijen aanhangig mochten worden gemaakt, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Club Mama (Rechtbank Zeeland-West-Brabant), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere relatief bevoegde rechter aanwijzen.

PRIVACY VERKLARING

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennisnemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

Club Mama verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Voor- en achternaam

 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via teamclubmama@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

 

Club Mama verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Club Mama analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Club Mama verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

 

Club Mama zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

 

Club Mama verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Club Mama blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met de volgende partijen:

 

 • Mailchimp

 • Huddle B.V.

 • Molly

 • Google

 • Wix

 

In kaart brengen websitebezoek

 

Club Mama gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Club Mama gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar teamclubmama@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Club Mama zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

 

Club Mama neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via teamclubmama@gmail.com.